K28 - SB

Swainsboro. Ga.

K28 - SB

West side of South Main St. at Days Inn